Tag: Tình cảm

Danh ngôn Tình cảm 1

There isn’t any formula or method. You learn to love by loving – by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done. Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách