Tag: Thời gian

Danh ngôn Thời gian 2

Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua. Tục ngữ Đức Cần bao nhiêu thời gian là đủ ? Cần bao nhiêu sức khoẻ là vừa ? Cần bao nhiêu

Danh ngôn Thời gian 1

And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future. Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã