Tag: Lạc quan

Danh ngôn Lạc quan 1

When it is dark enough, you can see the stars. Khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao. Charled A. Beard Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A