Tag: Khoa học

Danh ngôn Khoa học 1

Khoa học có một đặc điểm giống như không khí mà bạn thở – nó không có chỗ nào không tồn tại. Eisenhower (Mỹ) Khoa học là một sức mạnh trí tuệ lớn nhất, nó dốc hết sức vào việc