Tag: Chân lý

Danh ngôn Chân lý 1

Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu. F. Voltaire Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào? Shakespeare (Anh) Người không yêu tự do và chân lý, có thể trở thành người mạnh