Sư tử và lừa

Một hôm, sư tử đi săn và đem lừa đi theo. Sư tử bảo với lừa: – Cậu cứ vào rừng, lừa ạ, có bao hơi sức cậu rống lên. Con thú nào nghe thấy tiếng rống ấy sợ bỏ chạy, tôi sẽ tóm gọn hết. Nghe sao làm vậy. Lừa rống lên, các con thú chạy tán loạn, thế là sư tử tóm bắt chúng. Sau cuộc săn bắt, sư tử bảo lừa: – Chà, tôi khen ngợi cậu, cậu rống khá lắm. Thế là từ đó lừa cứ rống hoài, cứ chờ đợi hoài người ta khen nó.

Một hôm, sư tử đi săn và đem lừa đi theo. Sư tử bảo với lừa: – Cậu cứ vào rừng, lừa ạ, có bao hơi sức cậu rống lên. Con thú nào nghe thấy tiếng rống ấy sợ bỏ chạy, tôi sẽ tóm gọn hết. Nghe sao làm vậy. Lừa rống lên, các con thú chạy tán loạn, thế là sư tử tóm bắt chúng. Sau cuộc săn bắt, sư tử bảo lừa: – Chà, tôi khen ngợi cậu, cậu rống khá lắm. Thế là từ đó lừa cứ rống hoài, cứ chờ đợi hoài người ta khen nó.