Sư tử và cáo

Vì già lão, sư tử không đi săn được bèn nghĩ cách sống bằng mưu mẹo: nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm. Các con thú kéo đến thăm sư tử, thế là sư tử chén thịt những con nào vào hang nó. Cáo hiểu rõ sự tình, đứng bên cửa hang mà lên tiếng: – Sức khỏe của ngài ra sao, kính th ưa ngài sư tử?” Sư tử trả lời: – Tồi lắm. Mà sao cô không vào hang thế nhỉ? Cáo bèn đáp: – Tôi không vào là bởi vì theo các dấu vết chân tôi thấy rõ là vào rất nhiều mà ra thì không.

Vì già lão, sư tử không đi săn được bèn nghĩ cách sống bằng mưu mẹo: nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm. Các con thú kéo đến thăm sư tử, thế là sư tử chén thịt những con nào vào hang nó. Cáo hiểu rõ sự tình, đứng bên cửa hang mà lên tiếng: – Sức khỏe của ngài ra sao, kính th ưa ngài sư tử?” Sư tử trả lời: – Tồi lắm. Mà sao cô không vào hang thế nhỉ? Cáo bèn đáp: – Tôi không vào là bởi vì theo các dấu vết chân tôi thấy rõ là vào rất nhiều mà ra thì không.