Người đánh cá và con cá con

Người đánh cá bắt được một con cá con. Cá con bèn nói: – Ông chài ơi, ông hãy thả tôi xuống nước! Ông thấy đấy, tôi bé tẹo, ông chẳng được lợi lộc bao nhiêu ở tôi. Ông thả tôi ra, rồi tôi lớn lên, bấy giờ ông hãy bắt, ông sẽ được lợi nhiều hơn. Người đánh cá trả lời: – Kẻ nào chờ đợi mối lợi to hơn mà bỏ qua món nhỏ là đứa ngu.