Lừa kiến

– Sao hũ đường mà chị dán chữ “muối” – Để lừa bọn kiến ấy mà! – Trời!?!

– Sao hũ đường mà chị dán chữ “muối”
– Để lừa bọn kiến ấy mà!
– Trời!?!