=Menu

Học sút

 – Chị: Sao năm nay em lại học sút vậy? – Em: Vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ! – Chị: Sao lạ vậy? – Em: Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới thì phải học sút ạ!

 – Chị: Sao năm nay em lại học sút vậy?
– Em: Vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ!
– Chị: Sao lạ vậy?
– Em: Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới thì phải học sút ạ!

0 comments… add one

Leave a Comment