=Menu

Hai thành bốn

HAI THÀNH BỐN

 

Một người chột mắt đến gặp nhà vua để cầu xin một việc. Đáng lẽ phải nghe anh ta nói, nhà Vua lại hỏi người đến cầu xin.

– Nghe nói hình như người chột thấy một vật thành hai, có đúng thế không?

Người chột mắt đáp:

– Đúng thế, thưa bệ hạ. Chẳng hạn như tôi thấy trước mắt mình bệ hạ có bốn chân!

 

0 comments… add one

Leave a Comment