Hai hổ tranh mồi

HAI HỔ TRANH MỒI

 

Có hai con Hổ dữ tranh nhau cắn một người rồi lao vào cấu xé lẫn nhau. Quản Trang Tử trông thấy toan vác giáo đến đâm Hổ. Quản Dữ ngăn lại nói rằng:

– Hổ là loài mãnh thú, con người là mồi ngon của chúng nó. Nay hai Con Hổ dữ tranh mồi mà cấu xé lẫn nhau con yếu hơn ắt sẽ chết, còn con khỏe hơn cũng phải bị thương. Ngài đợi cho con Hổ bị thương rồi hãy nhảy vào đâm. Như vậy thì chỉ đâm một nhát mà được luôn cả hai Con Hổ. Không phải đâm Con Hổ bên cạnh mà được tiếng là đâm chết hai Hổ.

Giỏi thay là lời nhận xét. Giúp một lời đúng, mạnh hơn cả sức Hổ.