ếch và sư tử

Nghe thấy ếch kêu to, s ư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm đ ược như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra. Sư tử bèn lấy chân đè bẹp ếch và bảo: – Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, vậy mà làm mình hoảng hồn.

Nghe thấy ếch kêu to, s ư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm đ ược như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra. Sư tử bèn lấy chân đè bẹp ếch và bảo: – Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, vậy mà làm mình hoảng hồn.