ếch chuột và diều hâu

ếch và chuột cãi cọ nhau. Đôi bên ra một mô đất đánh nhau. Diều hâu thấy cả ếch lẫn chuột đều q uên khuấy mất nó, liền hạ cánh và chộp gọn cả đôi.