Danh ngôn Tình bạn 4

The ornament of a house is the friends who frequent it.
Niềm vinh dự cho một ngôi nhà là những người bạn thường ghé qua chơi.

Ralph Waldo Emerson


Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow – ripening fruit.
Mong trở thành bạn của nhau thì rất nhanh nhưng tình bạn là một loại quả chín chậm.

Aristotle


The best time to make friends is before you need them.
Thời điểm thích hợp nhất để kết bạn là trước khi ta cần đến họ.

Ether Barrymore


I keep my friends as misers do their treasure, because, of all the things granted us by wisdom, nothing is greater or better than friendship.
Tôi giữ bạn tôi như kẻ bủn xỉn khư khư giữ của, vì trong tất cả mọi điều trí khôn ban tặng cho chúng ta thì không có điều gì vĩ đại hơn hoặc tốt đẹp hơn tình bạn.

Pietro Aretino


Wherever we are, it is our friends that make our world.
Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Henry Drummond


Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Khuyết danh


Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

Khuyết danh


A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.
Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

Khuyết danh


There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

Thomas Fuller


No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Thomas Fuller


Friendships multiply joys and divide griefs.
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller


No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Thomas Fuller


If you have to ask how much friendship costs, you probably cannot afford it.
Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu, có lẽ bạn không đủ sức để mua đâu.

Christopher Lehman – Haupt


Where there are friends, there is wealth.
Nơi nào có bạn bè, nơi đó có của cải.

Jitus Muccius Plautus


Plant a seed of friendship; reap a bouquet of happiness.
Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc.

Lois L. Kaufman


Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

Cindy Lew


The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?
Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?


Rare as is true love, true friendship is rarer.
Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

La Fontaine


In my friend, I find a second self.
Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

Isabel Burton


Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.
Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

James Francis Byrnes


“Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.
“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

Louisa May Alcott


The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Mahatma Gandhi


Thà sống cô đơn còn hơn có bạn tồi.

Tục ngữ Uzbekistan


Tình bạn là muối của cuộc sống.

Tục ngữ La Tinh


We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindness there is at last one which makes the heart run over.
Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào bồn, sẽ tới lúc có một giọt nước làm tràn bồn; như vậy trong một chuỗi những điều tốt lành, sẽ tới lúc có một điều làm trái tim chan chứa.

Samuel Johnson


Frue friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost.
Tình bạn chân thành giống như sức khỏe; người ta ít khi biết đến giá trị của nó cho đến khi nó bị mất đi.

Charles Caled Colton


When friends’ stop being frank and useful to each other, the whole world loses some of its radiance.
Khi bạn bè không còn thẳng thắn và hữu ích với nhau nữa thì cả thế giới như mất đi một phần ánh hào quang của nó.

Anatole Broyard


A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.
Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

Louisa May Alcott