Con quạ và cái bình

Con quạ muốn uống nước. Trên sân nhỏ có một cái bình đựng nước. Nhưng nước trong bình chỉ xâm xấp dưới đáy. Quạ không sao với tới được. Nó bèn đi lấy những viên sỏi thả vào bình cho đến lúc nước trong bình dâng lên cao đến mức có thể uống đ ược.

Con quạ muốn uống nước. Trên sân nhỏ có một cái bình đựng nước. Nhưng nước trong bình chỉ xâm xấp dưới đáy. Quạ không sao với tới được. Nó bèn đi lấy những viên sỏi thả vào bình cho đến lúc nước trong bình dâng lên cao đến mức có thể uống đ ược.