Chuột và ếch

Chuột đến thăm ếch. ếch gặp chuột trên bờ và mời chuột về nhà mình dưới nước. Chuột xuống theo nhưng sặc nước và vất vả lắm mới sống sót mà thoát lên bờ. Chuột tự bảo: – Không bao giờ mình còn đến chơi người lạ nữa.

Chuột đến thăm ếch. ếch gặp chuột trên bờ và mời chuột về nhà mình dưới nước. Chuột xuống theo nhưng sặc nước và vất vả lắm mới sống sót mà thoát lên bờ. Chuột tự bảo: – Không bao giờ mình còn đến chơi người lạ nữa.