=Menu

Chưa nấu đã chín

– Tí: Tớ đố cậu con gì chưa nấu đã chín ?
– Tèo: Chả có con gì cả ! Cậu này hay đùa dai .
– Tí: Sao lại không có ?
– Tèo: Thế cậu bảo con gì ?
– Tí: Con 33 chứ con gì ? 3*3 chả bằng chín thì bằng mấy ?
– Tèo: Trời !!!

0 comments… add one

Leave a Comment