=Menu

Ca dao Việt Nam 4

Ai về em gởi bức thơ
Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao
Non kia ai đắp mà cao
Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu

Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

Ăn cháo, đá bát

Ăn một bát cháo, chạy ba quảng đồng

Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày

0 comments… add one

Leave a Comment