Buồn và lo lắng

– Tí: Sao trông cậu buồn thế? – Tèo: Con mèo nhà tớ chết rồi. – Tí: Cậu nhớ nó à? – Tèo: Không! – Tí: Thế thì làm sao? – Tèo: Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ. – Tí: Trời!??

– Tí: Sao trông cậu buồn thế?
– Tèo: Con mèo nhà tớ chết rồi.
– Tí: Cậu nhớ nó à?
– Tèo: Không!
– Tí: Thế thì làm sao?
– Tèo: Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.
– Tí: Trời!??