Ai sợ vợ nhất?

– Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

 

– Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

 

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

 

– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

 

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

 

– Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

 

– Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.